Банкеръ Daily

Новини

ЧЕТИРИ ОБЛАСТНИ ГРАДА С КАДАСТРАЛНИ КАРТИ ОЩЕ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

През 2009 г. са одобрени кадастралната карта и съответните регистри за част от териториите на столичните райони Люлин и Младост, съобщиха от правителствената пресслужба. До края на годината те ще бъдат изработени и за районите „Банкя”, „Витоша”, „Връбница”, „Искър”, „Кремиковци”, „Красна поляна”, „Люлин”, „Младост”, „Надежда” и „Сердика”.
Предстои одобряването на кадастралната карта и кадастралните регист-ри и на 167 землища, включващи 4 областни града – Бургас, Пловдив, Стара Загора и части от София (с. Мърчаево в район „Витоша”, с. Горни Богров и с. Желява в район „Кремиковци” и части от районите „Овча купел” и „Средец”).
Същото предстои и за 32 града – общински центрове – с обща площ 466 445 ха.
Тези дейности са част от одобрената от правителството Програма за дей-ността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2009 г. (разработена в съответствие с чл. 94, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.)
Програмата обхваща нормативната уредба по кадастъра и имотния ре-гистър, както и институционалното изграждане и развитие на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и на Агенцията по вписванията (АВ). Предвижда се и създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и на имотния регистър, както и на връзка между кадастъра и имотния регистър, на интегрирана информационна система на кадастъра и имотния регистър. В нея е включено и разпределението на финансовите средства за създаване на кадастъра и имотния регистър през 2009 г.
Извършените от Агенцията по геодезия, картография и кадастър услуги през 2009 г. значително ще надхвърлят броя им от изминалата година (1 212 864). От старта на дейността й до 31 март т. г. е одобрена или е в процедура на изработване кадастралната карта и кадастралните регистри на около 560 населени места в страната, включващи всичките 27 областни града, 93 общински центъра и други 440 населени места.
През 2009 г. ще продължат дейностите по усъвършенстване на Интег-рираната информационна система на кадастъра и имотния регистър относно връзката между АГКК и АВ, като по този начин ще се постигне непрекъснат обмен на актуална информация между базите данни на кадастъра и имотния регистър. Програмата предвижда през тази година да се въведе в експлоатация и доразвие модул за отдалечен достъп до информацията на АГКК и АВ чрез предоставяне на услуги през Интернет.
В края на януари приключи процесът на внедряване на интегрирана система – модул „Имотен регистър” за всичките 113 служби по вписванията в страната.
Доразработва се и допълнителен подмодул „Регистър „Завещания””, как-то и услугата Отдалечен достъп, чрез която могат да се извършват справки в реално време за извършени вписвания, отбелязвания или заличавания за определено лице или определен недвижим имот от външни потребители.
Периодът на внедряване на интегрираната система ще бъде последван от изграждане на система за идентифициране и елиминиране на натрупани през годините грешки в персоналните и имотни партиди и развитие на допълнителни функционалности.
Продължава работата по разширяване на вече предоставения отдалечен достъп на държавни органи и институции до системата. Предвижда се увеличаване на обема на данните чрез сканиране на стари актове от периода 1990-1998 г. и трансфер на данните от тях в системата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във