Банкеръ Daily

Новини

ЧАКЪРОВ ПОДПИСА ПРОЕКТИ ЗА 6 ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ

Министър Джевдет Чакъров подписа проекти на шест заповеди за обявяване на защитени зони от НАТУРА 2000. Това са защитени зони “Остров Пожарево”, “Стената”, “Ятата”, “Остров Ибиша”, “Остров Лакът” и “Язовир Конуш”.
Защитeна зона “Остров Пожарево”е разположена в землищата на гр. Тутракан, с.Пожарево и с.Дунавец, община Тутракан, област Силистра, с обща площ 9736,98 дка. Защитeна зона “Остров Пожарево” е разположена в землищата на гр. Тутракан, с.Пожарево и с.Дунавец, община Тутракан, област Силистра, с обща площ 9736,98 дка. Защитeна зона “Стената”е разположена в землището на гр. Тутракан, община Тутракан, област Силистра, с обща площ 797,27 дка. Защитeна зона “Ятата” е разположена в землищата на гр. Белослав, община Белослав и с.Константиново, община Варна, област Варна, с обща площ 1445,02 дка. Защитeна зона “Остров Ибиша” е разположена в землищата на с. Долни Цибър и с. Горни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана, с обща площ 3 993,07 дка. Защитeна зона “Остров Лакът” е разположена в землищата на гр. Никопол и с.Драгаш войвода, община Никопол, област Плевен, с обща площ 12 609,38 дка. Защитeна зона “Язовир Конуш” е разположена в землището на с. Конуш, община Асеновград, област Пловдив, с обща площ 376,77 дка.
Предложените ограничения в заповедите са определяни само за дейности, които безспорно ще доведат до значителни увреждания на предмета на защита. Например да не се извършва разораване и залесявани на ливади, пасища и мери, премахване на характеристики на ландшафта, унищожаване на островни образувания и др.
Обявленията за изготвените проекти на заповеди ще бъдат официално публикувани утре във вестниците „24 часа” и „Труд”, както и в регионални ежедневници. От тази дата официално ще стартира 30 дневният срок за изразяване на становища от всички заинтересовани страни. Петте РИОСВ – Варна, Пловдив, Русе, Монтана и Плевен, в чиито обхват попадат тези защитени зони, ще организират утре работни срещи за официално представяне на проектите на заповеди. В тях ще участват представители на съответните областни управи, кметовете на населените места, на чиито територии попада съответната защитена зона, на Министерството на земеделието и продоволствието и Държавната агенция по горите

Facebook logo
Бъдете с нас и във