Банкеръ Daily

Новини

БВП расте с 0.7 % през третото тримесечие

През третото тримесечие на 2013 г. БВП възлиза на 21 590 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 11 039 млн., като на човек от населението се падат 1 519 евро, съобщиха от Националния статистически институт.


Сезонно изгладените данни показват растеж от 0.7% на БВП през третото тримесечие на 2013 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и ръст от 0.5% спрямо второто тримесечие на 2013 година.


По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2013 г. възлиза на 21 590 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 2 971 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.47704 лв. за щатски долар БВП възлиза на 14 617 млн. долара и съответно на 2 011 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП e 11 039 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 519 евро.


Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2013 г. e 18 448 млн. лв. по текущи цени.


През третото тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на предходната година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява с 2.6 процентни пункта и достига 8.8%. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.8 процентни пункта и достига 29.8%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава и достига ниво от 61.4% при 58.0% през съответния период на предходната година.


За крайното потребление през третото тримесечие на 2013 г. се изразходват 70.5% от произведения БВП. Инвестициите формират 20.4% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително. През третото тримесечие на 2013 г. БВП нараства с 0.5% спрямо второто тримесечие на 2013 година. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.4%.


По предварителни данни за третото тримесечие на 2013 г. крайното потребление бележи ръст от 0.2% спрямо предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал нараства с 0.1%. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си с 3.5%, а вносът на стоки и услуги с 2.3%.


БВП нараства с 0.7% през третото тримесечие на 2013 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година. През третото тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 0.5%. Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания растеж в: аграрния сектор - с 3.8%, финансови и застрахователни дейности - с 3.3%, добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия - с 3.0%, създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 3.0%, държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - с 1.7%, култура, спорт и други услуги - с 1.2%, и търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 0.9%.


По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж има колективното потребление с 3.9%, бруто образуването на основен капитал нараства с 1.2% и износът на стоки и услуги с 8.5%. Индивидуалното крайно потребление бележи намаление спрямо съответното тримесечие на предходната година с 1.2%. Вносът на стоки и услуги нараства със 7.4% спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във