Банкеръ Daily

Новини

Булвеста Холдинг ще придобива нови дълготрайни активи

Булвеста Холдинг АД - София (5BV) свиква редовно общо събрание на акционерите на 3 юни. То ще гласува за овластяване на членовете на съвета на директорите и изпълнителния член на дружеството да извършат сделка по чл. 114, ал.1,т.1„б от ЗППЦК. Става въпрос за придобиване на дълготрайни активи от заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК, на обща стойност над две на сто от по-ниската стойност на активите на съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството. Проектът за предложение предвижда закупуване на 1278 дружествени дяла, всеки с номинална стойност от по 100 лв., представляващи 10% от капитала на Бетатур ООД. Ще се обсъди и мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки.
На акционерите ще бъдат предложени доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2009 г., както и съответните консолидирани документи. Ще се вземе решение и за разпределение на финансовия резултат. През 2009 г. Булвеста Холдинг отчита печалба от 102 хил. лева.
В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Виктор Ангелов Серов председател и изпълнителен директор, Съюз на инвалидите в България и Ви Веста Холдинг ЕАД - София, от отговорност за дейността им през изминалата година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 18 юни на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на холдинговото дружество на БФБ-София, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 18 май.
Капиталът на Булвеста Холдинг е 719 703 лв., разпределен в 719 703 броя обикновенни поименни, безналични, непривилегировани акции с право на глас и номинална стойност един лев всяка една. Основните акционери в дружестовото са Ви Веста Холдинг с 54.14% и Съюз на инвалидите в България с 0.2 процента. Останалите акции са притежание на девет юридически и над 10 800 физически лица.
Към момента Булвеста Холдинг притежава пакети от акции в шест дружества. В четири от тях фирмата има контролно участие: Перла АД, Бронз-ТМ АД , Бронз ООД и Бриз АД. Основните направления, в които се развиват дъщерните дружества на холдинга са: металолеене, селскостопанско машиностроене, дървообработващи машини и текстилна и шивашка промишленост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във