Банкеръ Daily

Новини

БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ

Булленд инвестмънтс АДСИЦ - София увеличава капитала си от 5 469 641 лв. на 10 939 282 лв. чрез издаването на 5 469 641 броят права. Съотношението между издадените права и новите акции е 1/2. Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 2. Капиталът на компанията ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1 млн. нови акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1.25 лева. Присвоеният борсов код на издадените права е R4LAND, а борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала ще е инвестиционният посредник Евро Финанс АД. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружество на борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала е 12 октомври 2007 г. (петък). Конкретните дати за търговия, както и аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК, ще бъдат обявени допълнително, след публикуване на съобщението за публично предлагане в централен ежедневник.
Булленд Инвестмънтс е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на земеделска земя, което е учредено през август 2005 г. и функционира съгласно разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. То е публично дружество, което отговаря на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, а акциите му се търгуват на БФБ - София. Компанията е лицензирана от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на 25 януари 2006 година.
Дружеството се ръководи от тричленен съвет на директорите в състав: Валентин Карабашев - изпълнителен директор, Пламен Пенчев - председател на съвета и Стефан Асенов.
Към 9 октомври 2007 г. Булленд Инвестмънтс притежава 19751.617 дка земя, като средната площ на един имот е в размер на 8.352 декара. Общо 2365 са притежаваните от фонда имоти в цялата страна. Най-голям е размерът на секюритизираните земеделски земи в областите Плевен - 5562.553 дка (28.16%), Велико Търново - 3669.714 дка (18.58%) и Стара Загора - 3312.819 дка (16.77%).
Булленд Инвестмънтс притежава и недвижим имот, находящ се в София, район Красно село, ул. Хайдушка поляна № 57, представляващ офис на 4 (четири) нива, с разгъната застроена площ 1011.40 кв. метра.
Булленд Инвестмънтс започна изплащането на дивидента за 2006 г. от 1 август 2007 година

Facebook logo
Бъдете с нас и във