Банкеръ Daily

Новини

БУЛ­ЛЕНД ИН­ВЕС­Т­МЪНТ АД­СИЦ РЕ­ГИС­Т­РИ­РА НА БОР­СА­ТА НО­ВА­ТА ЕМИ­СИЯ АК­ЦИИ

Бул­ленд ин­вес­т­мънт АД­СИЦ от 7 сеп­тем­в­ри ре­гис­т­ри­ра за вто­рич­на тър­го­вия на Не­о­фи­ци­а­лен па­зар, Па­зар на ак­ции, на БФБ-Со­фия пос­лед­ва­ща­та еми­сия от 4 469 641 ак­ции с но­ми­нал 1 лв., съ­об­щи­ха от бор­са­та. Тя е от пос­лед­но­то уве­ли­че­ние на ка­пи­та­ла на дру­жес­т­во­то от 1 млн. лв. на 5 469 641 ле­ва. Прис­во­е­ни­ят бор­сов код на еми­си­я­та е LAND. В края на ав­густ дру­жес­т­во­то със спе­ци­ал­на ин­вес­ти­ци­он­на цел при­до­би два нед­ви­жи­ми имо­та, на­ми­ра­щи се в гр. Со­фия, на об­ща стой­ност от 1.72 млн. лв. без ДДС. Еди­ни­ят е офис на че­ти­ри ни­ва, с раз­гъ­на­та зас­т­ро­е­на площ 1011.40 кв. м, на­хо­дящ се в ра­йон Крас­но се­ло, а дру­ги­ят е уре­гу­ли­ран, не­зас­т­ро­ен по­зем­лен имот в мес­т­ност Ов­ча ку­пел, с площ от 3230 кв. мет­ра. Към 20 ав­густ Бул­ленд Ин­вес­т­мънтс при­те­жа­ва и 7500 дка зе­ме­дел­с­ка зе­мя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във