Банкеръ Daily

Новини

Булгериън Инвестмънт Груп с по-ниска загуба за 2010 година

Дружеството със специална инвестиционна цел Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ (6B5) завърши 2010 г. със загуба в размер на 11 хил. лв. (загуба на акция е 0.02 лв.), показват данните в одитирания финансов отчет. Тя е понижена 4.5 пъти след одитиране на финансовия отчет. Спрямо 2009 г., отрицателният резултат се е подобрил над осем пъти. Общите приходи на дружеството през миналата година са намалели с 89.61% на годишна база до 35 хил. лева. Разходите за дейността също отбелязват спад - от 88.56%, спрямо предходната година до 46 хил. лева.
Собственият капитал на дружеството в края на декември е равен на 609 хил. лв. и спрямо същия период на 2009 г. намалява с 1.77 процента.
През миналата година са изтъргувани общо 16 174 броя акции на Булгериън Инвестмънт Груп, което е станало в пет борсови сделки. Минималната цена за тези книжа остана на нивото от 0.266 лв., а максималната стигна до 0.297 лв. за дял.
Дружеството е специализирано в инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).
Според справката в регистъра на Комисията за финансов надзор регистрираният капитал е 650 хил. лв., а той е разпределен между Иванка Тодорова Иванова с дял от 11.44%, Застрахователна компания Лев Инс АД (предишно фирмено наименование ЗК Левски Спартак АД с 46.15% и Атлас ЕООД с 30.77% от акциите с право на глас. Останалите книжа са собственост на други юридически и физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във