Банкеръ Daily

Новини

БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП РАЗПРЕДЕЛЯ 13 390 ЛВ. ЗА ДИВИДЕНТ

Редовното общо събрание на акционерите на Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ - София (6B5) е насрочено на 30 юни, съобщиха от БФБ-София. То ще обсъди доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008 г., както и начина за разпределение на финансовия резултат. Проект на решение предвижда част от печалбата, в размер на 13 390.81 лв., да бъде разпределена под формата на дивидент. Сумата от 1487.86 лв. ще бъде отнесена във фонд Резервен на дружеството.
Акционеритте ще трябва да вземат решение и по предложението за извършване на промени в органите на управление на дружеството. Заедно с това ще се гласува и за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Асен Радков Стаменов - изпълнителен директор, Весела Георгиева Кондакова - председател, Недялко Генов Недялков, Радослав Златанов Цончев, Славчо Николаев Раненски и Застрахователна и презастрахователна компания Лев Инс АД, от отговорност за дейността им през 2008 година.
В дневния ред са и точките за избор на Одитен комитет на дружеството и гласуване на промени в устава.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 15 юли на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 16 юни.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 12 юни.
Дружеството е специализирано в инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).
Акционерният капитал е разпределен между Иванка Тодорова Иванова (11.44%), Стефан Валентинов Стефанов (6.78%), ЗК Лев Инс АД (предишно фирмено наименование ЗК Левски Спартак АД) (46.15%) и Атлас ЕООД (30.77%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във