Банкеръ Daily

Новини

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА ПОРАСНА С ЕДНА ГОДИНА

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес е учредена на 25 април 1980 г. като доброволна, неправителствена организация на българската индустрия.
В камарата членуват над 25 хил. търговски дружества, сред които 263 от 300-те най-големи фирми в България. БСК има добре изградена матрична структура, включваща 107 браншови работодателски организации (32 от които членуват в съответните европейски браншови структури), 27 регионални организации и 104 местни органи, Централният кооперативен съюз, Централният съюз на трудовопроизводителните кооперации, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерация „Съюз на българската индустрия”, Българската академия на науките, университети и научно-технически съюзи.
БСК е национално призната организация на работодателите и участва със свои представители в работата на всички национални консултативни съвети, надзорни и управителни органи на държавни обществени институции, сред които: Национален съвет за тристранно сътрудничество, Съвет за икономически растеж, Съвет по данъчна политика, Икономически и социален съвет, Национален осигурителен институт, Национална здравноосигурителна каса и др.
Камарата е член на BUSINESSEUROPE – Конфедерация на европейския бизнес, Международната организация на работодателите (IOE), и Международна търговска камара (ICC). БСК има подписани договори за сътрудничество с над 70 национални работодателски и бизнес организации от най-развитите страни в Европа, Азия, Америка и Африка. БСК активно участва в работата на Международната организация на труда (ILO), Европейския икономически и социален комитет (EESC), Форума на работодателските организации от Югоизточна Европа (SEEEF), Международния търговски център (ITC/UNCTAD/WTO) и Световния екологичен център във Вашингтон.
БСК участва в разработването и усъвършенстването на нормативната база; изготвя анализи, проучвания и експертни оценки в областта на индустриалната, данъчната и социалната политика; съдейства за регистрация на обекти на интелектуалната собственост; чрез своя Арбитражен съд посредничи при преодоляване и разрешаване на спорове между търговските субекти, и между синдикати и работодатели; извършва преквалификация и квалификация по широка гама национално утвърдени програми; организира бизнес форуми, делови посещения и участие в международни изложения; разработва on-line системи.
Стопанската камара поддържа Информационната система на българските предприятия - BEIS, включваща информация на български и английски език за повече от 35 хил. действащи български предприятия. Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управителни тела, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно.
Ежедневно БСК разпространява на български и английски език интернет базиран интерактивен електронен бюлетин - Бизнес Индустрия Капитали, който предоставя богата информация от финансовия и корпоративния сектор в България и света и достига до повече от 25 хил. абонати в цял свят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във