Банкеръ Daily

Новини

БЪЛ­ГАР­С­КА РО­ЗА-СЕВ­ТО­ПО­ЛИС СТАР­ТИ­РА УВЕ­ЛИ­ЧЕ­НИ­Е­ТО НА КА­ПИ­ТА­ЛА

От 21 юни на БФБ-Со­фия АД стар­ти­ра тър­го­ви­я­та с пра­ва­та за уве­ли­че­ние на ка­пи­та­ла на Бъл­гар­с­ка ро­за-Сев­то­по­лис АД-Ка­зан­лък. В де­вет сдел­ки бя­ха из­тър­гу­ва­ни 3997 броя, ка­то ми­ни­мал­на­та це­на бе 2,30 лв., а мак­си­мал­на­та дос­тиг­на 2,50 лв. за един брой пра­ва. Тър­го­ви­я­та ще про­дъл­жи до 6 юли, ка­то за цел­та са из­да­де­ни 3,016 млн. пра­ва. Съ­от­но­ше­ни­е­то меж­ду из­да­де­ни­те пра­ва и но­ви­те ак­ции е 1/1, а еми­си­он­на­та це­на на но­ви­те ак­ции е 3 лв. вся­ка. Ак­ци­и­те от уве­ли­че­ни­е­то на ка­пи­та­ла ще се за­пис­ват до 28 юли, а аук­ци­о­нът за не­за­пи­са­ни­те пра­ва ще се про­ве­де на 13 юли. Бъл­гар­с­ка ро­за-Сев­то­по­лис АД пла­ни­ра да из­пол­з­ва пос­тъ­пи­ли­те сред­с­т­ва от уве­ли­че­ни­е­то на ка­пи­та­ла за ста­би­ли­зи­ра­не на фи­нан­со­во­то си със­то­я­ние. Цел­та е ця­лос­т­но са­ни­ра­не на дру­жес­т­во­то. В края на март 2006 г. Бъл­гар­с­ка ро­за-Сев­то­по­лис АД по­га­си за­дъл­же­ни­я­та си по пре­о­фор­ме­ни­те в дър­жа­вен дълг кре­ди­ти по ЗУНК, в раз­мер на 8,014 млн. лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във