Банкеръ Daily

Новини

БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС ЩЕ УДВОЯВА КАПИТАЛА СИ ДО 12 МЛН. ЛЕВА

Българска роза-Севтополис АД - Казанлък е представило за потвърждаване в Комисията за финансов надзор проспект за първично публично предлагане на акции. Общото събрание на акционерите, проведено на 13 юли 2007 г., е взело решението за увеличаване на капитала на козметичното предприятие от 6 032 712 лв. на 12 065 424 лв., чрез емитиране на нови 6 032 712 броя обикновени безналични акции с номинална и емисионна стойност от 1 лев. Последната дата за сключване на сделки с акции на компанията, в резултат на които приобретателят имаше право да запише от новите акции, беше 25 юли. Увеличението на капитала ще се обслужва от инвестиционния посредник Първа финансова брокерска къща ООД.
Казанлъшкото предприятие е реализирало положителен финансов резултат в размер на 650 хил. лв. за първото шестмесечие на 2007 г. спрямо печалбата от 1.66 млн. лв. за същия период на миналата година. Нетните приходи от продажби на продукция се повишават леко до 6.215 млн. лв. (изцяло реализирани на вътрешния пазар), докато финансовите приходи се понижават до 143 хил. лв. при 752 хил. лв. година по-рано. Причината за това е, че през тази година няма отчетени положителни разлики от операции с финансови инструменти, а към края на юни 2006 г. те са били на стойност 657 хил. лева. Продажбите по продукти на вътрешен пазар включват таблетни форми - 5.859 млн. лв., субстанции - 317 хил. лв. и натурално - ароматични продукти и козметика - 39 хил. лева. Износът е изцяло от натурално-ароматични продукти и козметика. Общите разходи за дейността нарастват с 6% на годишна база до 5.778 млн. лв., като с най-голям дял отново са разходите за материали, които са 3.555 млн. лева.
Предметът на дейност на дружеството е производство и продажби на лекарствени форми и субстанции, парфюмерия и козметика, както и натурално-ароматични продукти, а към 30 юни основен акционер с дял от 49% е Софарма АД. Освен него Телсо АД е с 6.31% от капитала, УПФ Доверие е с дял от 5.48%, други юридически лица притежават 27.42%, докато група физически лица владеят още 11.79 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във