Банкеръ Daily

Новини

БЪЛГАРИЯ СЕ РАЗДЕЛЯ НА ТРИ РЕГИОНА

Страната ще бъде разделена на три нива райони в съответствие с изискванията на общата класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS), прилагана от ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз. Това предвижда одобреният от правителството проект на Закон за регионалното развитие, съобщи правителствената информационна служба.
Целта е постигане на устойчиво и балансирано регионално развитие на страната и намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионални различия. Районите, които образуват първо ниво, не представляват административно-териториални единици. Те са: „Северна и Югоизточна България” и „Югозападна и Южна централна България”. „Северна и Югоизточна България” включва: Северозападния, Северния централен, Североизточния и Югоизточния район. „Югозападна и Южна централна България” обхваща: Югозападния и Южния централен район. Районите от второ ниво не представляват административно-териториални единици и са със следния обхват: Северозападен - областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен; Северен централен - областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра; Североизточен - областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен; Югоизточен - областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол; Югозападен - областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София и Софийска; Южен централен – областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Районите от трето ниво представляват административно-териториални единици и обхващат територията на отделните области. В тях ще се обособяват районите за целенасочено въздействие, които могат да обхващат територията на една или повече съседни общини. Районите за целенасочено въздействие ще са 6 вида - за икономически растеж, в индустриален упадък, изостанал граничен, селски или планински район. Към районите за целенасочено въздействие е включена и Столична община. Конкретният им териториален обхват се определя със съответната Областна стратегия за развитие. Този нов подход засилва принципа на децентрализация в процеса на стратегическо планиране на основата на специфичните нужди и потенциала за развитие на общините, попадащи в обхвата на съответния вид район за целенасочено въздействие. Планирането на дейности в районите за целенасочено въздействие ще се извършва по ясни и точни критерии и показатели за постигане на по-добра концентрация на помощта за регионално развитие. В проектозакона за регионалното развитие е дадена и точна дефиниция на понятието „проект с регионално или с местно значение”. С регионално значение са проектите, от които очакваните ползи засягат над 50% от населението на дадената област, а от местно значение - до 50 на сто от населението. Промените в териториалния обхват на районите в страната са съгласувани с Евростат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във