Банкеръ Daily

Новини

БЪЛГАРИЯ ПОДКРЕПИ ПРОЕКТА ГАЛИЛЕО

Министърът на финансите Пламен Орешарски участва в поредното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси /ЕКОФИН/, което се проведе в Люксембург под председателството на Португалия. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на финансите.
Членовете на ЕКОФИН обсъдиха проекта на заключения на Съвета относно по-доброто регулиране в ЕС и постигнатия напредък в намаляването на административната тежест. Позицията на България е, че намаляването на административната тежест за бизнеса ще допринесе за подобряването на бизнес средата в страната, за стимулиране на инвестициите и разкриването на нови работни места, за повишаване на потенциала за растеж на икономиката, както и за намаляване на транзакционните разходи.
Министрите на финансите обсъдиха и проекта на заключения на Съвета относно Комуникацията на ЕК: Към общи принципи на гъвкавостта, съчетана със сигурност: повече и по-добри работни места чрез гъвкавост и сигурност”. България приветства проекта, като обръща внимание на необходимостта от внимателно прилагане на политики в тази област, така че да не бъде застрашена макроикономическата и фискална стабилност на страната.
Членовете на ЕКОФИН дискутираха проект на Заключения на Съвета относно клиринга и сетълмента в ЕС. България подкрепя усилията за по-нататъшна хармонизация на регулаторната рамка в областта на клиринга и сетълмента в ЕС. Споделя се виждането, че приемането на общи стандарти ще доведе до усъвършенстването на управлението на риска и по този начин ще съдейства за постигането на стабилни и сигурни следпазарни инфраструктури в Европа.
По отношение елиминирането на бариерите Джованини в данъчната и правната сфера, България ще предприеме необходимите национални мерки веднага след публикуването на новите предложения на специализираната работна група към Европейската комисия, респективно на Междинния доклад на Експертната група за правна сигурност в края на 2007 г.
В рамките на заседанието беше приет и проект на заключения на Съвета „Усъвършенстване на мерките за финансова стабилност в ЕС”. Прилагането на Общите принципи за транс-гранично управление на кризи и Стратегическата пътна карта за подкрепа на мерките за финансова стабилност, предложени в проекта на заключения на Съвета, ще съдействат за поддържането на финансовата стабилност на ниво Европейски съюз и на национално ниво. Те ще допринесат за повишаване устойчивостта на финансовата система и българската икономиката на външни шокове.
Финансовите министри разгледаха и въпроса за финансирането на програма „Галилео”. България оценява важността на проект „Галилео” и подкрепя усилията на Комисията за продължаването и завършването му.
На ЕКОФИН беше обсъден материала на ЕК относно макроикономическия диалог на ЕК с трети страни и диалога на ЕС с трети страни в областта на регулирането на финансови услуги, както и проект на заключения на Съвета относно подобряването на ефективността на предпазната функция на Пакта за стабилност и растеж.
В рамките на заседанието се проведе и дискусия по икономически и финансови въпроси относно стратегическата роля на ЕИБ, другите органи на ЕС и международни финансови институции, в които държавите-членки на ЕС са акционери.

Facebook logo
Бъдете с нас и във