Банкеръ Daily

Новини

България и Франция със сходни позиции по по отношение на Общата селскостопанска политика в ЕС

България и Франция имат сходни позиции по по отношение на Общата селскостопанска политика в ЕС. Това стана ясно по време на среща между зам.-министър Цветан Димитров и Жерминал Пейро, председател на групата за приятелство „България-Франция” от Националното събрание и Сената и делегация от френски депутати. Това съобщиха от Министерството на земеделието. По време на разговорите стана ясно, че двете страни имат много сходни позиции в тази насока. Зам.-министър Димитров подчерта основните моменти в позицията на България за бъдещето на ОСП, като: необходимостта от премахване на различията в нивата на директното подпомагане между държавите-членки, както и да отпадне историческия подход при определяне на подпомагането в земеделието. Според България Общата селскостопанска политика трябва да остане общностна такава, като идеи за ренационализизация на ОСП ще задълбочат диспропорциите в развитието на отделните държави-членки.
Зам.-министър Димитров подчерта, че системата за единно плащане следва да бъде унифицирана и опростена, като се използват предимствата на системата за единно плащане на стопанство (СЕП) и Системата за единно плащане на площ (СЕПП). Необходимо е да се разработи по-гъвкав инструментариум от пазарни мерки за управление на риска и противодействие на кризисни ситуации. Не на последно място беше поставен въпросът за необходимостта от по-нататъшно опростяване и облекчаване на законодателството и административните процедури. ОСП трябва да стане по-разбираема и по-достъпна за прилагане от всеки земеделски стопанин.
Зам.-министър Димитров коментира и наскоро подписаната Обща позиция на Франция и Германия за силна Обща селскостопанска политика на ЕС след 2013 г. Димитров заяви, че Франция, Германия и България имат еднакви виждания за предизвикателствата пред земеделието, които следва да определят бъдещия облик на ОСП. Европейското земеделие трябва да удовлетворява по-добре нуждите на гражданите на Общността, като обезпечава продоволствената сигурност, качеството и безопасността на храните, защита на околната следа и хуманното отношение към животните, стабилни селски райони, с добре развита инфраструктура и икономика; гарантиране на стабилни доходи на земеделските производители. В международен план европейското земеделие трябва да допринесе за: справяне с все по-голямото търсене на храна; нарастващата нестабилност на международните цени на земеделските продукти; противодействие на последиците от изменението на климата; запазване на биоразнообразието и ефективно управление на водите.
По време на срещата бе обсъдено подпомагането на тютюнопроизводството в Общността и в частност в България и Франция. Жерминал Пейро е и председател на Групата за изследвания на тютюните към Националната асамблея. Зам.-министър Димитров сподели, че в България този въпрос към момента е от изключително значение. Без подпомагане от страна на държавата тютюнопроизводителите се изправят в условията на свободния пазар и държавата трябва да подкрепи доходите на засегнатите тютюнопроизводители, като възможности в тази насока има не само пред отглеждането на тютюн. Засегнати са цели райони и ще работим в защита интересите на производителя с цел съхраняване на тези райони от обезлюдяване беше основната идея в изкаването на Димитров. За решаването на проблемите на българските тютюнопроизводители България получи и получава сериозна подкрепа от ЕК, подчерта още заместник министърът. В отговор на това Пейро заяви, че Франция подготвя позиция до ЕК, в която се изразяват сериозни притеснения от драстичен срив в тютюнопроизводството на общностно ниво. Погрешно е да храним празни илюзии, че подобна тенденция ще доведе до спад в тютюнопушеното заяви Пейро. Единственият видим ефект според него ще е по-скоро в стимулиране вноса на суровина от трети страни, от което никой в Европа няма интерес. Документът ще съдържа и предложения за финансовата подкрепа на този сегмент от земеделието след 2013 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във