Банкеръ Daily

Новини

БСК, браншови организации и фирми поискаха преразглеждане на текстове от Закона за отпадъците

Месечните отчисления по сметки на Регионалните инспекции за опзаване на околната среда и водите (РИОСВ) за обезпечаване закриването и последващата поддръжка на съоръженията за депониране на производствени и опасни отпадъци създават изключително високи, непоносими финансови тежести за предприятията. Такава единодушна позиция изразиха представители на браншови организации и предприятия на среща в Българската стопанска камара (БСК). Целта на срещата бе да се обсъдят предложените промени в Закона за управление на отпадъците, внесени в парламентарната Комисия по околната среда и водите.
Съгласно нормативната уредба, предприятията - собственици на съоръжения за депониране на опасни и производствени отпадъци, са задължени да амортизират стойността на съответните дълготрайни материални активи с цел поемане на съответните разходи за закриване и последваща поддръжка на депата.
Представителите на бизнеса обърнаха внимание върху факта, че средствата се депозират по безлихвени сметки на РИОСВ за десетки години, което натоварва недопустимо себестойността на произвежданата продукция, а износът става неконкурентоспособен, особено в случаите, при които цените се определят на представителни борсови пазари. По този начин се ограничава експортният потенциал и реализацията на бъдещи инвестиции. Еднозначна е оценката, че в нито една страна-членка на ЕС не действат толкова тежки финансови обезпечаващи механизми при управлението на промишлените и опасни отпадъци.
Участниците в срещата се обединиха около предложението да бъдат възприети способи за финансово обезпечаване и гаранции, регламентирани в Глава трета на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (Обн., ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г., и последващи изменения), в т.ч. банкова гаранция, застрахователна полица, пазарно оценени ипотека върху недвижимо имущество, залог на ценни книги и други активи, собственост на оператора, международна /колективна/ застраховка и др. Възможни са и други финансово поносими алтернативи, прилагани в практиката на страните-членки на ЕС.
Изразена е предварителна подкрепа от ръководството на МОСВ за представените по-горе констатации и предложения. Позицията на бизнес организациите бе изпратена до министрите на финансите – Симеон Дянков, и на околната среда и водите – Нона Караджова, както и до председателя на ПК по околната среда и водите Искра Михайлова. В писмото се настоява за стартиране на незабавна експертна подготовка и внасяне на промени между първо и второ четене в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, така че да бъдат отразени бележките на бизнеса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във