Банкеръ Daily

Новини

Брутната сума на дивидента за една акция на Монбат ще е 0.175 лева

На проведеното на 27 юни общо събрание на акционерите на Монбат АД - София (5MB) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2010 г. в общ размер на 6.5 млн. лв., съобщиха от фирмата. На свое заседание Управителният съвет е решил, че брутната сума за една акция ще е 0.17505 лв., а за акционерите физически лица нетната сума е 0.1662 лв. за дял. (след приспадане на дължимия данък дивиденти).
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на събранието, или към 11 юли. Последната дата за сключване на сделки с акции на компанията на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, беше 7 юли.
Изплащането ще се извършва чрез клоновете на ТБ Уникредит Булбанк АД или чрез инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар АД. Началото е 1 август и ще продължи до 1 ноември тази година.
След крайният срок за изплащане на дивидента, в рамките на петгдишния давностен срок всеки акционер ще може да го получи от дружеството в брой или по банков път след изрично отравено искане за това на адреса на управление на дружеството в София.
Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във фонд Резервен на Монбат АД - София.

Facebook logo
Бъдете с нас и във