Банкеръ Daily

Новини

БОРЯНА БУЖАШКА ЩЕ РЪКОВОДИ АРХИВИТЕ

Министерският съвет определи досегашния председател на Главно управление на архивите Боряна Бужашка за председател на Държавната агенция „Архиви”. Правителството прие Постановление за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция „Архиви”, за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Държавната агенция „Архиви” и за определяне на цени на услугите, предоставяни от Държавната агенция „Архиви”, съобщиха от Правителствената информационна служба.
В Устройствения правилник на Държавната агенция „Архиви” се уреждат дейността, структурата, числеността на персонала и организацията на работа на агенцията и на нейните административни звена. Съгласно изискванията на Закона за администрацията, се създава Политически кабинет към председателя на агенцията. В него влизат заместник-председателите и експерт, отговарящ за връзките с обществеността. Обособени са инспекторат, две дирекции в общата администрация, а в специализираната администрация - една главна дирекция с 27 териториални звена и 3 дирекции. Общата численост на административните звена в Държавната агенция „Архиви” е 513 щатни бройки. Променят се наименованията на две важни звена от системата на държавните архиви -досегашният Централен военен архив във Велико Търново става Държавен военноисторически архив, а Териториална дирекция „Държавен архив - София - Софийски държавен архив, което отразява по-точно състава, съдържанието и обхвата на съхраняваните в тях документи.
2,50 лв. ще струва заверката на първата страница на архивен документ. За всяка следваща ще се заплаща по 1,50 лв. Приемане на заявления по образец ще струва 5 лв., а издаването на удостоверения – 10 лв. Размерът на таксите е формиран въз основа на необходимите разходи за труд и време за осъществяване на административната услуга.
Одобрените цени на услугите, произтичащи от дейността на Държавната агенция „Архиви, включват цени за читателски карти, за възпроизвеждане на архивни материали, за експертиза на ценности и техническа обработка на документи, за издирване на архивни материали по заявка и изготвяне на писмена експертна оценка, за реставрация и консервация на архивни документи, за репрографски услуги, за предоставяне за ползване на архивохранилищна площ за съхраняване на архивни документи, изложбена площ и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във