Банкеръ Daily

Новини

БНБ ПРИЕ НОВИ НАРЕДБИ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

На свое редовно заседание УС на БНБ прие нова Наредба № 5 на МФ и БНБ за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа, нова Наредба № 15 на МФ и БНБ за контрол върху сделките с държавни ценни книжа, нова Наредба № 31 на БНБ за сетълмент на държавни ценни книжа и нова Тарифа за таксите и комисионите за обработка на сделки с ДЦК. Това съобщиха от банката.
Промените в нормативната уредба, регламентиращи пазара на ДЦК в страната са продиктувани от приетия от Народното събрание през юни т.г. Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), с който се транспонират в българското законодателство съвременните европейски изисквания по отношение дейността на инвестиционните посредници и търговията с финансови инструменти (включително и с ДЦК), въведени с Директива 2004/39/ЕС (MiFID). Със ЗПФИ бяха внесени и необходимите изменения в Закона за държавния дълг (ЗДД), на основание на който БНБ като агент по държавния дълг изгражда и организира система за провеждане на аукциони и подписки за продажба на ДЦК (АДЦК), система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ) и система за сетълмент на ДЦК (СДЦК).
С новоприетата Наредба № 5 на МФ и БНБ на практика се имплементира концепцията за „единен паспорт” в сферата на инвестиционните услуги и по-конкретно на пазара на ДЦК, като се разширява кръгът на лицата, които имат право да участват в Депозитара на ДЦК в БНБ. Това могат да бъдат както местни, така и чуждестранни (от държави-членки на ЕС) банки и инвестиционни посредници, получили лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности с ценни книжа. Участници в Депозитара на ДЦК могат да бъдат и централни депозитари на ценни книжа от държави-членки, като така нормативно се регламентира възможността за изграждането на връзки с чуждестранни депозитари на ценни книжа. По този начин се изпълняват изискванията на MiFID за предоставяне на достъп на инвестиционни посредници от ЕС до депозитари от държави-членки на недискриминационна основа. Допускането до участие се базира на определени организационни, оперативни и технологични изисквания, осигуряващи безпрепятствено и надеждно осъществяване на сетълмента на пари и на ДЦК по сметките на участниците. Обособява се нова категория участници на пазара – поддепозитарите на ДЦК, каквито могат да бъдат само банки, чиито лиценз включва дейността по чл.2, ал.2, т.4 от Закона за кредитните институции (ЗКИ). Те ще водят поименни регистри за ДЦК, притежавани от техни клиенти и от клиенти на тези участници в ЕСРОТ, които не са поддепозитари на ДЦК въз основа на сключен за целта договор.
По отношение придобиването на ДЦК на първичния пазар се запазва сега съществуващия ред, при който участници в аукционите могат да бъдат само първични дилъри на ДЦК, като се въвежда изискването за доказване на тяхната техническа готовност за работа със системата АДЦК, преди да бъдат допуснати до нея. Освен това с новата наредба се дава право на първичните дилъри при аукциони за замяна на ДЦК да подават поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от името и за сметка на свои клиенти.
Основната промяна в Наредба № 15 на МФ и БНБ за контрол върху сделките с държавни ценни книжа е свързана с избора на първични дилъри на ДЦК. Съгласно новите разпоредби изборът ще се осъществява един път годишно от комисия, определена от министъра на финансите, въз основа на утвърдени от него критерии.
Във връзка с обособяването на категорията „поддепозитари на ДЦК”, на които се възлагат отговорни функции по предоставянето на депозитарни и попечителски услуги за клиентските портфейли в ДЦК, се предвижда да се засили контрола именно върху тази категория участници, с цел гарантиране сигурността и защитата на клиентските активи. Това е в духа на изискванията на MiFID, която поставя акцент върху съхранението на активите на клиентите по начин, който да гарантира техните права на собственост.
С промените в Наредба № 31 на БНБ за сетълмент на държавни ценни книжа по-ясно е дефинирана функцията на БНБ като агент по сетълмента на сделки с ДЦК, както и самата система за сетълмент. В Наредбата, в съответствие с изискванията на Директива 98/26/ЕС (SFD) и промените в ЗДД, е имплементирана клаузата за неотменяемост на сетълмента, като e посочен момента на неотменяемост на нареждането за прехвърляне на ДЦК. Предвидено е в съответствие с международните стандарти БНБ като оператор на системите за регистрация и сетълмент на ДЦК периодически да отчита параметрите на функциониране на системите ЕСРОТ и СДЦК чрез попълване на създадените за целта въпросници за извършване на оценка от рейтингови агенции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във