Банкеръ Daily

Новини

Благоевград-БТ налива 50% от печалбата си в бюджета

Общо 4 933 257 лв. или 50% от нетната печалба на Благоевград-БТ АД - Благоевград (55B) да се разпределят за дивидент, предлагат мениджърите на тютюневата фабрика на общото събрание, насрочено за 20 юни. Остатъкът, в размер на 4 933 257.01 лв., ще остане за други резерви и тантиеми на членовете на съвета на директорите.
Това, разбира се, ще стане ако акционерите одобрят доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и начина за разпределение на финансовия резултат, който е печалба от 9 866 514.01 лева.
Общото събрание ще гласува и за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през изминалата година. и предложените промени в устава на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 5 юли на същото място и при същия дневен ред. Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 6 юни.
Сделки с акции на тютюневата фабрика на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, могат да се сключват до 2 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във