Банкеръ Daily

Новини

Бизнес климатът в промишлеността се увеличава с 5.6 пункта

През април общият показател на бизнес климата се покачва с 4.4 пункта в сравнение с предходния месец, става ясно от анализа на Националния статистически институт. Подобрението се дължи на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.
Съставният показател бизнес климат в промишлеността през април нараства с 5.6 пункта в сравнение с март. Това се дължи на по-оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Оценката за настоящата производствена активност се подобрява (балансовият показател се покачва с 9.6 пункта), като и очакванията за дейността и за износа през следващите три месеца са в същата посока. По-благоприятно се оценяват също конкурентните позиции на предприятията както на вътрешния пазар, така и на пазарите в страните във и извън Европейския съюз. По отношение на очакванията за персонала все още има намерения за съкращаване сред близо 15% от предприятията.
През април основните проблеми за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене, както от страната, така и от чужбина.
Средното натоварване на мощностите в промишлеността през април нараства с 4.4 пункта в сравнение с януари и достига 68.9 на сто. Осигуреността на производството с поръчки (измерена в брой месеци) обаче приблизително се запазва и се оценява на 4.5 месеца.
По отношение на продажните цени в промишлеността през следващите три месеца съществуват слаби очаквания за повишение.
През април съставният показател бизнес климат в строителството се покачва с 3.6 пункта. Анкетата отчита, че строителната активност се свива по-бавно в сравнение с предходните месеци. През последния месец има и известно увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията. Същевременно обаче силно са подобрени очакванията за дейността през следващите три месеца (9.7 пункта увеличение на балансовия показател). През следващите шест месеца предприятията очакват и повишен приток на нови поръчки.
По отношение на факторите, затрудняващи дейността, по-малко предприятия са посочили финансовите проблеми, но те остават първостепенни за тях. Несигурната икономическа среда също е основен проблем за 58.8% от предприятията, следвана от затрудненията с недостатъчното търсене, които се увеличават през април.
Същевременно през следващите три месеца не се очаква повишение на продажните цени на строителната продукция.
Съставният показател бизнес климат в търговията на дребно” през април се повишава с 2.5 пункта в сравнение с предходния месец. Това се дължи на по-оптимистичните очаквания на търговските предприемачи за състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Обемът на продажбите през последните три месеца се оценява като намален, но очакванията за продажбите и за поръчките към доставчиците са значително по-оптимистични. По отношение на персонала има слаби очаквания за неговото намаление през следващите три месеца.
Недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда продължават да бъдат главните фактори, затрудняващи дейността на предприятията в сектора, като намалява негативното влияние на втория фактор в сравнение с предходния месец.
По мнение на търговците на дребно се очаква известно увеличение на продажните цени през следващите три месеца.
През април съставният показател бизнес климат в сектора на услугите нараства с 4.4 пункта в сравнение с март поради по-добрите оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията и по-оптимистичните им очаквания за следващите шест месеца. Относително по-благоприятни са оценките за търсенето на услуги, както и за заетите в сектора през последните месеци, или с други думи тяхното намаление е с по-бавно темпо. За следващите три месеца обаче се очаква положителна промяна както по отношение на търсенето, така и по отношение на персонала.
Несигурната икономическа среда продължава да е основен фактор, затрудняващ дейността на предприятията, следван от конкуренцията в бранша.
През април преобладават очакванията за запазване на цените в сектора на услугите през следващите три месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във