Банкеръ Daily

Новини

БИОИАСИС УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ С ЧАСТ ОТ ПЕЧАЛБАТА ЗА 2008 Г.

Компанията за търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия Биоиасис АД - София (4OE) свиква редовно общо събрание на акционерите на 7 май. То ще обсъди доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008 г., както и начина за разпределение на финансовия резултат. Предложение за решение предвижда да не се разпределя дивидент на акционерите. С 86 272.20 лв. от реализираната от дружеството печалба за 2008 г., която в размер на 386 762.69 лв., ще се покрие загубата от предходни години. Сумата от 100 490.49 лв. ще бъде отнесена във фонд Резервен на предприятието, а останалата част от печалбата, в размер на 200 хил. лв., ще се използва за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 от Търговския закон.
Акционерите ще вземат решение и за увеличение на капитала на дружеството от 200 хил. лв. на 400 хил. лв. чрез преобразуване на част от печалбата на дружеството за 2008 г. в капитал чрез издаване на нови 200 хил. броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност от 1 лев. Всеки акционер, придобил акции до 14-тия ден след датата на общото събрание, на което е прието решението за увеличаване на капитала, срещу всяка една своя акция получава една нова.
Предвидено е да се вземе решение и за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Георгиос Кисас - председател и изпълнителен директор, Димитриос Думпалис и Димитрис Сотиропулос, от отговорност за дейността им през 2008 година.
В дневния ред са и точките за избор на Одитен комитет и приемане на предложените промени в устава на Биоиасис АД.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 21 май на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на Биоиасис АД на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, беше 21 април.
Най-голям акционер в компанията в момента е Георгиос Кисас, който държи 68.96% от акциите с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във