Банкеръ Daily

Новини

Билборд преобразува дъщерното си дружество Дедракс

На 4 февруари в Търговския регистър е вписано преобразуване на Дедракс - дъщерно дружество на Билборд АД, съобщиха от БФБ-София. Преобразуването е извършено на основание чл.261 от Търговския закон чрез промяна в правно организационната форма от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество при запазване на седалището и адреса на управление, предмета на дейност на дружеството, размера на капитала и процентното съотношение в разпределението на капитала между същите съдружници - акционери.
Акциите на дружеството са обикновени, безналични, винкулирани с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една. Билборд АД притежава пряко 1.680 млн. броя обикновени, безналични, винкулирани акции с право на глас от капитала на Дедракс АД, представляващи 60% от гласовете в общото събрание на акционерите.
Дедракс АД е е с едностепенна система на управление – съвет на директорите. Основната цел на преобразуването е създаване на корпоративна структура, която да отговаря в максимална степен на инвестиционните намерения на съдружниците, постигане на оптимизация на управлението на дружеството и осигуряване на неговото перспективно развитие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във