Банкеръ Daily

Новини

БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ ДО 9 МЛН. ЛЕВА

Би Джи Ай груп АД, София, съгласно решение на управителния съвет от 4 октомври 2007 г., взето въз основа на предварително писмено съгласие на надзорния съвет от 24 септември 2007 г., ще увеличава капитала на дружеството от 50 хил. лв. до 9 млн. лева. То ще се осъществи чрез издаване на 8.950 млн. нови обикновени поименни безналични свободнопрехвърляеми акции с номинална и емисионна стойност 1 лв. всяка. Новоиздадените акции да се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала на дружеството преди увеличението. Право да участват в увеличението на капитала ще имат лицата, вписани в книгата на акционерите на дружеството, водена от Централен депозитар АД, към 4 октомври тази година. Всеки акционер ще има право да запише по 179 нови акции срещу всяка една стара акция, притежавана от него. Срокът за записване на акциите от акционерите е до един месец, считано от датата на обнародването на поканата за записване на новите 8.950 млн. акции в Държавен вестник. След изтичане на този срок, ако са останали незаписани акции, капиталът на дружеството се увеличава само със стойността на записаните акции. Акциите от новата емисия се записват чрез изплащане на 100% от номиналната стойност на акциите. Внасянето на сумите ще се извършва по специална набирателна сметка на Би Джи Ай груп АД, в ТБ УниКредит Булбанк АД.
Предметът на дейност на компанията е свързан с покупка и продажба на собствени недвижими имоти, а акционери са две физически лица. Николай Викторович Майстер държи 90% от капитала, а Поля Иванова Николова останалите 10 на сто.
Николай Майстер участва като собственик и в управлението на Майстер-Консулт (40%), Интеркапитал (100%), инвестиционния посредник Интеркапитал Маркетс (36%), Тератрейдинг (100%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във