Банкеръ Daily

Новини

БХК СПИРА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ДИВИДЕНТА ЗА 1997 И 1998 Г.

Българска Холдингова Компания АД - София (5BA) свиква редовно общо събрание на акционерите си на 12 юни, съобщиха от БФБ-София. То ще обсъди доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008 г., както и начина за разпределение на финансовия резултат.
Акционерите ще вземат решение и по предложението за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 година.
Холдинговото дружество е с двустепенна система на управление, като в Надзорния съвет влизат Бойко Борисов Биров, Хараламби Борисов Анчев, Юлия Дилова Петрова и Христо Христов Друмев. Оперативното управление се осъществява от Пирин Василев Атанасов - изпълнителен директор, Ирина Михайлова Молерова и Димитър Иванов Миланов.
Във връзка с изтичане на петгодишния давностен срок в дневния ред е и точката за преустановяване на изплащането на дивидент за 1997 и 1998 г. като неполучените средства ще се отнесат във фонд Допълнителни резерви.
Общото събрание ще трябва да избере и Одитен комитет на компанията.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 30 юни на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на бившия приватизационен фонд на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 27 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във