Банкеръ Daily

Новини

Без екологична оценка са внесените 1,5 милиона гръцки мини за унищожаване в Стара планина

Без екологична оценка са внесените 1,5 милиона гръцки мини
за унищожаване в Стара планина, край с. Горни Лом. Това съобщават от Национално движение “Екогласност”.
Организацията е получила писмен отговор от Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет, по въпроса за вноса на 1 568 159 противопехотни мини с цел тяхната утилизация в Западна Стара планина.За тези стари боеприпаси в продължение на повече от 4 години отговорните гръцки власти не разрешиха унищожаването им на гръцка територия и затова са изнесени в България от частната фирма “Видекс” АД, с пренасяне у нас на целия риск от тях.
В отговора от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се съобщава, че “Към разрешението за трансфер няма приложения, освен предвидените Раздели в Приложение № 9 от Правилника за прилагане на закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба” и “Тъй като въпросите, свързани с екологични оценки и мониторинг на извършваните дейности са извън компетенциите на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, до компетентната дирекция в Министерството на околната среда и водите е изпратено писмо, към което е приложено копие на Вашето заявление.”
Съгласно ЗДОИ, МОСВ изпрати до НД “Екогласност” писмо, подписано от зам.-министър Евдокия Манева. В него се отговаря, че “… на предприятието “Видекс” АД, завод “Миджур”, с. Горни Лом (висок рисков потенциал) е издадено разрешително № 67 от 26.07.2007 г. Издаването на разрешителното бе оповестено чрез публикация в централен ежедневник и интернет-страницата на МОСВ…Съгласно чл.116а на Закона за опазване на околната среда и чл.11(1) на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, операторът на предприятие с висок рисков потенциал по чл. 104 от Закона за опазване на околната среда, е длъжен при поискване от страна на засегнатата общественост да предостави достъп до информацията, съдържаща се в Доклада за безопасност ”.
Петър Пенчев – зам.-председател на НД “Екогласност”, изразява недоволство от поредния безхаберен отговор на българските власти, защото от гражданската екоорганизация са поискали по Закона за достъп до обществена информация Екологична Оценки за въздействието върху околната среда, заедно с резултати от дейностите(ако те вече се извършват) по унищожаването на гръцки мини в България, в т.ч. за извършен мониторинг на околната среда. “Отново от екоминистерството получаваме най-формален отказ за предоставяне достъп до информация, от което обаче се доказва, че не е осъществен екологичен мониторинг от компетентния държавен орган – МОСВ, за този внос в България на голямо количество много опасно старо бойно снаряжение, липсва контрол в случая за замърсяване на околната среда, с риск за човешкото здраве”, заключават гневно от екосдружението. Още повече, че при издаването на цитираното Разрешение, не е могло да бъде взето впредвид включването на Западна Стара планина в Европейската природоохранителна мрежа НАТУРА 2000, което е още една неоценена предпоставка за съществуването на рискове и към цялата природа, заедно със защитения животински свят. Също така, достъпът на обществеността до това Разрешение е ограничен като служебна тайна, съгласно ал. 5 на същия цитиран от МОСВ чл. 110 от Закона за опазване на околната среда и заблуждаващо или несериозно е насочването от Министерството на НД “Екогласност” да иска от частната фирма „Доклад за безопасността”, заключава П. Пенчев.
За гражданите остава пак да се чудят, дали и за внесените от Гърция за унищожаване в България 1,5 милиона противопехотни мини, да питат нашето задгранично правителство – Европейската комисия в Брюксел, както и Европейския парламент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във