Банкеръ Daily

Новини

БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР ЗАДЕЛИ ПЕЧАЛБАТА СИ В РЕЗЕРВИТЕ

Акционерите на Бесттехника ТМ-Радомир ПАД - Радомир са взели решение печалбата на дружеството за 2008 г., която е в размер на 792 хил. лв., да се разпредели както следва:
- 79 210.28 лв. като Допълнителни резерви;
- 712 892.50 лв. като Общи резерви;
- 203 248.23 лв. от наличните средства във фонд Общи резерви ще се използват за покриване на загуба от минали години.
Това стана ясно след приемането на доклада за дейността на дружеството и заверения годишен финансов отчет за 2008 година.
Освободени са от отговорност всички членове на управителните органи за дейността им през 2008 година.
Общото събрание е избрало на Одитен комитет в предложения състав и мандат и е одобрило промени в устава на дружеството.
Мажоритарен акционер в предприятието за производство на машини и оборудване за металургията и леярството е Бесттехника и Ко ООД - София с дял от 79.025% от акциите с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във