Банкеръ Daily

Новини

БАЛКАНКЕРАМИК ЩЕ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ ДО 1.4 МЛН. ЛЕВА

Съветът на директорите на Балканкерамик АД, Нови Искър, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 3 декември 2007 година. То трябва да вземе на решение за увеличаване капитала на дружеството по реда на чл. 195 ТЗ от 74 601 лв. на 1.4 млн. лв. чрез издаване на нови 1 325 399 поименни налични акции с право на глас с номинална и емисионна стойност 1 лв. всяка една. Увеличението ще се извърши при условие, че акционерът Синергон холдинг АД, София, запише всички новоиздадени 1 325 399 акции и ги заплати по емисионната им стойност от 1 лв. в срок до 2 дни от датата на провеждането на общото събрание. Освен това ще се гласува за отпадане на правото на останалите акционери по чл. 194, ал. 1 ТЗ да придобият част от акциите от новата емисия, като се приеме на доклад на съвета на директорите на основание чл. 194, ал. 4 ТЗ относно причините за отмяната на предимството на останалите акционери и за обосноваване на емисионната стойност на новите акции. Акционерите ще гласуват предложените изменения и допълнения в устава на дружеството във връзка с приетите решения по увеличаването на капитала. В дневния ред е включена и точката за промени в броя на членовете и/или персоналния състав на съвета на директорите на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 17 декември 2007 г. на същото място и при същия дневен ред.
Балканкерамик е разположен в Нови Искър, на 15 км от София. Фирмата е създадена през 1959 г., като производител на строителни материали. През 1988 г. се специализира в производството на неоцветени, обемно оцветени, обемно и повърхностно оцветени бетонни керемиди и капаци. Производството се базира на съвременна технология, добре позната в скандинавските страни, Западна Европа, САЩ и Азия. С цел задоволяване на завишените изисквания на пазара започва предлагането на допълнителни елементи за окомплектоване на покривна система. Основното технологично оборудване позволява производството на продукти с постоянно качество, което е предпоставка за висок интерес от страна на потребителите. Значителна част от продукцията е предназначена за вътрешния пазар. Осъществява се износ за Македония.
Партньори на дружеството са Топливо АД, EТ Паскалица, ЕТ Емко 78, Натали 2003 ЕООД, ЕТ СК Женя - Евгения Иванова, ЕТ Лука, Буля Транс - Македония и др.
Синергон холдинг АД държи в предприятието 71 708 бр. акции, или 96.12% от капитала му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във