Банкеръ Daily

Новини

БАКР повишава дългосрочния рейтинг на финансова сила на „Българска банка за развитие” АД на ВВВ+

БАКР повишава дългосрочния рейтинг на финансова сила на „Българска банка за развитие” АД на ВВВ+ (перспектива: положителна) и запазва краткосрочен рейтинг А-2.
През периода декември 2008г. – юни 2010г. капиталовата база на „Българска банка за развитие” АД нараства със 157% по линия на довнасянето на 375 млн.лв. във връзка с увеличението на капитала на банката. Стойностите на показателите за ликвидност и капиталова адекватност продължават да превишават средните както за банките от Втора група, така и за цялата банкова система. Предвид спецификата на дейността на банката в структурата на активите преобладават кредитите към банки. Делът на класифицираните експозиции в кредитите, предоставени на МСП и граждани, се запазва значително по-нисък от средния за банковата система. Като цяло „Българска банка за развитие” АД се характеризира с добра ресурсна обезпеченост и стабилна ресурсна база, предвид ясните падежи и дългосрочния характер на основните пасиви. През наблюдавания период акционерната структура на банката се запазва непроменена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във