Банкеръ Daily

Новини

Асеновград-Табак приключи 2010 г. със загуба в размер на 620 хил. лева

Най-големите акционери в Асеновград-Табак АД са Булгартабак-Холдинг АД, който контролира 82.71% от капитала, и Головин Риъл Естейтс ЕООД с дял от 5.22 на сто. Други юридически лица притежават 7.39%, а физически лица са собственици на 4.68% от акциите с право на глас.
Със свое решение от 2004 г. Министерски съвет отказва да издаде разрешение за производство на тютюневи изделия и е отнел издаденото на дружеството едногодишно разрешение за производство на тютюневи изделия на Асеновград-Табак АД. Това естествено ограничава дейността на фирмата и през последните години на практика не осъществява дейност, свързана с основния й предмет.
Налице е задлъжнялост към кредиторите, а дружеството не разполага с необходимото оборудване за преработка на тютюн. През 2004 и 2005 г. са извършени съкращения на голяма част от персонала, като в момента личният състав се състои от четири човека.
Нетните приходи през четвъртото тримесечие са се свили до 85 хил. лв., докато през 2009 г. те са били 772 хил. лева. Те са формирани основно от непроизводствена дейност, свързана с продажба на нетекущи непроизводствени активи. Приходите от тази дейност представляват общо 54% от общите приходи в отчета за доходите за периода.
В крайна сметка резултатът от дейността на дружеството за отчетния период е загуба в размер на 620 хил. лв. спрямо печалба от 252 хил. лв. за предходния период
Текущите активи към края на 2010 г. са в размер на 49 хил. лв. като в сравнение 2009-а са намалени с 297 хил. лв., което се дължи на обезценката на материалните запаси и погасяване на част от вземанията. Дружеството няма вземания от свързани предприятия. Останалите търговски и други вземания възлизат общо на 46 хил. лв., в т.ч. от клиенти и доставчици (35 хил.), по аванси (6 хил.), съдебни и присъдени вземания (1 хил. лв.), данъци за възстановяване (3 хил.) и други вземания (1 х. лв.).
Паричните средства са в размер на 2 хил. лв., от които 1 хил. лв. в банкови сметки и 1 х. лв. в касата на предприятието.
Нетекущите задължения възлизат на 49 х. лв. и нямат промяна спрямо 2009 г. Те са по отсрочени данъци (19 хил. лв.) и към персонала при пенсиниране (30 хил. лв.).
Текущите задължения към 31 декември 2010 г. са 526 хил. лв., като увеличението спрямо 2009 г. е в размер на 238 хил. лв. и се дължи основно на увеличението на задължения към свързани лица (общо 227 хил. към Булгартабак-Холдинг) и другите текущи задължения (към персонала - 58 хил., към социалното осигуряване - 5 хил. и други - 155 хил.)
Асеновград -Табак няма задължения към банки.
Основните несигурности идват от липсата на производство и перспективи за развитие. Дружеството няма възможности и инвестиционни намерения, не е приемало бизнес програма и не е публикувало прогнози за резултати поради липса на производство. Освен това няма сключени договори в качеството си на заемополучател и/или на заемодател.

Facebook logo
Бъдете с нас и във