Банкеръ Daily

Новини

Асенова крепост увеличава капитала си след преобразуване

Акционерите ще обсъдят клаузите на договора за преобразуване чрез вливане на Холдинг Асенова крепост АД в Асенова крепост АД, става ясно от поканата за свикване на извънредно общо събрание на асеновградската компания. То ще се проведе на 5 октомври.


Ще се вземе решение и за увеличаване на капитала на дружеството от 3 632 568 лева на до 7 649 568 лева чрез издаване на до 1.339 млн. броя нови поименни, обикновени, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял. Всяко една от тях е с номинална стойност от 3 лева и справедлива стойност от 12.06 лв. всяка една. Акциите се издават в резултат на извършващата се замяна на акции от преобразуващото се дружество Холдинг Асенова крепост АД срещу акции от капитала на приемащото дружество Асенова крепост АД.


Управителният съвет на дружеството ще бъде овластен да удостовери конкретния размер на увеличението на капитала, който зависи от броя на изцяло платените акции от акционерите на преобразуващото се дружество.


В дневния ред е и точката за вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващото се дружество Холдинг Асенова крепост АД след вписването на прекратяването му без ликвидация.


Общото събрание ще обсъди и предложението за допълване на предмета на дейност на дружеството, както и за гласуване на промени в органите на управление и в устава на Асенова крепост АД.


При липса на кворум събранието ще се проведе на 22 октомври на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 19 септември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във