Банкеръ Daily

Новини

АРКУС ИЗДАВА ПЪРВА ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ

Съветът на директорите на Аркус АД, Лясковец, обявява сключването на облигационен заем при условията на частно предлагане. Това стана ясно то съобщение в Държавен вестник. Заемът ще е в размер на 20 млн. щ.долара, а датата от която започва да тече срокът до падежа е 10 октомври 2007 година. Лихвените плащания ще бъдат на всеки шест месеца, а датата на падежа на главничното плащане е на 10 октомври 2010 година. В случай, че датите на плащане съвпадат с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден. Банката, която ще обслужва плащанията по облигационния заем е ОББ АД.
Първото общо събрание на облигационерите на Аркус АД, притежаващи безналични облигации от първата емисия облигации на Аркус ще се проведе на 26 октомври 2007 година. То ще трябва да потвърди избора на ОББ АД, за довереник на облигационерите по смисъла на ЗППЦК, с което довереникът ще се счита за упълномощен да представлява облигационерите по тази емисия.
Лясковското предприятие се е насочило към производството както на военна и блиндирана техника, така и на машини и оборудване за студена и термична обработка на металите.
През последните няколко години в Аркус изпълнява програма за диверсификация на дейността, като инвестира и в други области. Чрез дъщерното си дружество Аркусстрой навлиза в строителния бизнес и вече са изградени няколко обекта от газификацията на Лясковец и Горна Оряховица.
Аркус АД беше един от първите ни оръжейни заводи, който получи натовския стандарт АКАP, и неговата продукция вече е влязла в каталозите на алианса. Целта на дружеството е не да изпълнява единични големи сделки, а да се превърне в традиционен доставчик на постоянни клиенти. В момента в оръжейния завод се произвеждат повече от 100 изделия по руски и натовски стандарти, както и разработки на български специалисти. Негови партньори са над 100 фирми на всички континенти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във