Банкеръ Daily

Новини

Ар­хи­тек­ти­те по­де­ха кам­па­ния за спа­ся­ва­не на Чер­но­мо­ри­е­то

Съ­ю­зът на ар­хи­тек­ти­те в Бъл­га­рия е ини­ци­а­тор на по­ре­ди­ца от дис­ку­сии, пос­ве­те­ни на про­ек­то­за­ко­на за Чер­но­мор­с­ко­то крайб­ре­жие, обя­ви днес (28 сеп­тем­в­ри) пред­се­да­те­лят на ор­га­ни­за­ци­я­та арх. Иван Ста­ни­шев. На­ча­ло­то й бе­ше пос­та­ве­но с кръг­ла ма­са на те­ма Имо­ти, па­зар, ин­вес­ти­ции - проб­ле­ми и пер­с­пек­ти­ви.
Ос­нов­на­та цел на на­ци­о­нал­на­та дис­ку­сия Ар­хи­тек­ту­ра на Чер­но­мор­с­ко­то крайб­ре­жие, ко­я­то ще се про­ве­де в пе­ри­о­да 28 сеп­тем­в­ри - 2 но­ем­в­ри, е да пос­та­ви пред об­щес­т­во­то и дър­жав­ни­те ор­га­ни проб­ле­ми­те на ка­чес­т­во­то на ар­хи­тек­тур­но-прос­т­ран­с­т­ве­на­та сре­да на мор­с­ки­те ни ку­рор­ти ка­то съ­че­та­ние на при­род­ни ре­сур­си, кул­тур­но-ис­то­ри­чес­ко нас­лед­с­т­во и ин­ф­рас­т­рук­ту­ра. След прик­люч­ва­не­то й Съ­ю­зът на ар­хи­тек­ти­те ще под­гот­ви пред­ло­же­ние за по­доб­ря­ва­не на нор­ма­тив­на­та уред­ба, от­на­ся­ща се до пла­ни­ра­не­то, кон­т­ро­ла и вза­и­мо­дейс­т­ви­е­то меж­ду раз­лич­ни­те дър­жав­ни и об­щес­т­ве­ни ин­с­ти­ту­ции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във