Банкеръ Daily

Новини

АПТЕКИ - БУРГАС НАМАЛИ ЗАГУБАТА СИ С 21% ПРЕЗ 2008 Г.

Аптеки ЕООД - Бургас приключи 2008 г. с отрицателен финансов резултат от 59 хил. лв., който се явява намаление на загубата спрямо 2007 г. с 21 процента.
С решение на Общинския съвет от 19 юни 2008 г. беше освободен управителят на фирмата Христо Бургазлиев и на негово място е назначена Маргарита Панделиева. В този момент дружеството е в изключително тежко финансово състояние и на практика с блокирана стопанска дейност. Финансовият резултат към юли 2008 г е отрицателен (-30 хил.лв.), загуба е регистрирана и през предходната 2007 г. от (-75 хил. лв.) и задължения към доставчици в размер на 399 556 лева. До края на 2008 г. новото ръководство успя да изплати задължения към доставчици в размер на 159 236.21 лева.
Важно е да се отбележат факторите, които влияят негативно на дейността на дружеството през 2008-а. Първият и много важен фактор е, че дружеството работи в условията на висококонкурентен пазарен сектор, в който част от участниците прилагат нелоялна конкуренция и нерегламентирано бизнес поведение изразяващо се в следното:
- на вход и изход на поликлиниките са разкрити аптеки, които са част от вериги, притежаващи и складове за лекарствени средства;
- редица производители и вносители на лекарства, аптечни складове на едро и аптеки чрез свързани лица са с общи собственици и продават на много по-ниски цени в собствените си аптеки, което води до нелоялна конкуренция и монополизиране на пазара;
- масово се доставят лекарствени продукти без данъчни фактури и не внасяне на ДДС;
- функциониране на аптеки без лиценз от Министерство на здравеопазването;
- липса на фармацевта, лицензоносител в аптеката, и обслужване от неспециалисти;
- продажба на лекарства с неустановен произход и без придружителни документи.

Вторият фактор е, че с освобождаването на бившия управител от 19 юни аптеките са лишени от лиценз за продажба на лекарствени средства, съдържащи наркотични вещества. Към настоящия момент аптеките все още нямат лиценз за такива продажби. Третият фактор е, че веднага след освобождаването на управителя - Христо Бургазлиев, са закрити лицензите на всички общински аптеки поради факта, че Бургазлиев е отговорен фармацевт по чл.39 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Наложи се прелицензиранe на всички аптеки. В тази връзка съгласно чл.222 ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина в сила от 26 юли 2008 г. дружеството беше принудено да затвори общо седем аптеки, за да може да продължи дейността си. Трябва да се отбележи, че при елиминиране на наследените задълженията към доставчици финансовия резултат би бил положителен, в размер на 18 хил. лева.
С назначаването на нов управител и регистрацията му в Търговския регистър е разработен бизнес план за стабилизиране състоянието на предприятието, който включва:
1. Спешна процедура по издаване на нови общи лицензи и лицензи за работа с наркотични вещества.
2. Сключване на договор с търговец на едро, предложил най-добри условия за момента.
3. Стоковите наличности на аптеките са сведени до необходимия минимум, с цел освобождаване на оборотни средства.
4. С получените средства е направено неколкократно централно зареждане на промоционални пакети с голяма отстъпка.
5. Максимално са намалени разходите по икономически елементи (при някои разходи - в пъти).
6. След подробен анализ са закрити тези обекти, които са губещи и са доказали своята неефективност във времето.
7. Удължено е работното време в аптеките с потенциал с цел увеличаване на оборота.
8. Намаляване разходите, чрез редуциране броя на персонала в администрацията.
9. Преминаване към отлаганият с години количествен отчет на лекарствените продукти и компютърна обработка на всички операции във функциониращите аптеки с цел прозрачност и възможност за справка за движението на стокови и парични потоци.
10. Изплащане на обезщетения по чл. 222 от КТ при пенсиониране в размер над 6000 лева.
11. Изплащане обезщетения по чл. 224 от КТ на освободените служители и 3600 лв. на Христо Бургазлиев за неизползван годишен отпуск.
12. Начислен неизползван годишен отпуск за 2008 г. на всички работещи към момента служители.

Въпреки всичко продължава тенденцията в дейността на дружеството на спад на оборота на продажбите, което е тенденция и в цялата страна. Очаква се в национален мащаб до края на годината да бъдат закрити около 700 аптеки.
Ръководството на общинска администрация счита за необходимо през 2009 г. дружеството да разработи маркетингова стратегия при условията на висококункурентна среда и да се извърши промяна в организацията на работа на аптечните звена или да бъде предложена друга алтернатива. През 2009 г. Аптеки ЕООД следва да търси допълнително оптимизиране на разходите и да извърши промяна в организацията на работа на аптечните звена, с цел увеличаване на продажбите.
Предметът на дейност на фирмата е свързан с търговия с лекарствени средства, билки, козметични и санитарно-хигиенни средства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във