Банкеръ Daily

Новини

Алфа Ууд България увеличава приходите от продажби на продукция

През първото тримесечие на тази година новите производствени машини в изцяло реновирания Фурнирен цех на дървообработващата фабрика Алфа Ууд България АД са работили на пълни мощности и на две смени, става ясно от финансовия отчет за периода. Заедно с това обемът на произведената продукция е удвоен, а качеството на фурнира е подобрено. В резултат на взетите мерки себестойността на продукцията е намалена и цените са конкурентни, което пък води и до разширяване на пазарните позиции.
Фирмата успешно реализира изделията си в Европейския съюз, като увеличава и износа си в Русия.
Приходите от дейността на първите три месеца се запазват на нивото от миналата година (2.239 члн. лв.), като нетните приходи от продажби на продукция даже се увеличават с 18 хил. до 1.550 милиона. В същото време общите разходи за дейността показват ръст от 17% до 2.607 млн. лева. Трябва да отбележим и повечето средства, изразходвани за външни услуги (+68 хил.) и за амортизации (+10 хил.). Заедно с това разходите за лихви скачат до 122 хил. при само 51 хил. лв., но това се дължи на ползваните заеми за модернизация на производството. Фирмата има заем от акционера Enderdy Services Ltd. в размер на 1.14 млн. евро, като остатъкът в края на тримесечието е в размер на 798 314 евро.
В крайна сметка дружеството влошава финансовия си резултат за периода и той е нетна загуба от 368 хил. в сравнение с печалбата от 17 хил. лв. за първото тримесечие на миналата година.
Производството в цех Фурнирен е основната движеща сила в Алфа Ууд България. Производството на фурнир е експортно ориентирано, а предприятието изнася продукцията си за Африка, Западна Европа, а отскоро е започнал износ на фурнир и за Русия.
Направените инвестиции са позволили модернизиране на цикъла на производство в предприятието и повишаване на качеството, като по този начин дружеството печели нови клиенти и затвърждава пазарните си позиции в Европа и увеличава приходите си от продажба.
Алфа Ууд България има сигурни външни пазари за произведения фурнир и съответно гарантирани приходи. Именно това гарантира, че приходите ще останат стабилни независимо от пазарната конюнктура.
Заедно с това се очаква, че съкращаването на разходите към края на 2009 г. ще доведе до положителни финансови резултати през 2010 година.
Алфа Ууд България АД е наследник на държавната фирма и Тича ЕООД, образувано през 1991 г. като дървообработващо предприятие. Дружеството носи сегашното си наименование от юни 2001 година. Основната дейност на дружеството е преработка на дървен материал и производството на плоскости от дървесни частици, фурнир и разнообразни изделия от дърво, и тяхната продажба на българския и чуждестранния пазар. Дружеството се занимава и с търговска дейност изразяваща се във внос на стоки и продажбата им на българския пазар.
Към 31 март капиталът на Алфа Ууд България е 610 610 лв., разпределени в 610 610 броя акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Основни акционери в дружеството са Enderdy Services Ltd. с дял от 49.71%, Alfa Wood A.E.B.E. с 19.35% и Fontegusta Limited, което държи 15.50% от книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във