Банкеръ Daily

Новини

АЛФА КРЕДИТ ЩЕ ПРИДОБИЕ ВЗЕМАНИЯ ОТ БИМЕКС - 92 ЕООД

Съветът на директорите на Алфа кредит АДСИЦ - София е взел решение за придобиване на вземания от Бимекс - 92 ЕООД, стана ясно от сайта на БФБ-София. Във връзка с горепосоченото решение е сключен договор за цесия, по който дружеството е страна, след надлежно извършена оценка на оценители.
Алфа Финанс Холдинг АД контролира 69% от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел, а Текам ООД, София - 30 на сто. В съвета на директорите влизат Станимир Кръстев Кръстев - изпълнителен директор, Константин Василев Ненов - изпълнителен директор и Анани Петров Паунов.
Акциите на Алфа кредит се търгуват на Неофициален пазар на акции, сегмент А. Емисията е в размер на 650 хил. лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лев. Предметът на дейност на компанията е свързан със секюритизация и покупко-продажба на вземания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във