Банкеръ Daily

Новини

АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ ИЗДАДЕ ОБЛИГАЦИИ ЗА 12 МЛН. ЕВРО

Алфа Финанс холдинг АД обявява издаването на емисия корпоративни облигации в размер на 12 млн. евро, разпределена в 12 хил. ценни книжа всяка с номинална стойност от 1000 евро и емисионна стойност 984.57 евро. Регистрираните в Централен депозитар АД облигации са обикновени, сконтови, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени. Датата, от която тече срокът до падежа, е 13 септември 2007 г., а емисията е със срочност от 3 месеца. Погасяването на главницата ще стане еднократно в срок от седем дни от датата на падежа - 13 декември 2007 г., в размер 12 млн. евро. Всички плащания по облигационната емисия се обслужват от Райфайзенбанк (България) ЕАД.
Акционерният капитал в холдинга е разпределен между
Константин Ненов и Иван Ненков държат по 24% от капитала на холдинга, а Иво Прокопиев контролира 50 на сто от акциите с право на глас.
Алфа Финанс Холдинг АД е водеща финансово-индустриална група в България, развиваща дейност в областта на финансовите услуги, индустриални минерали, транспорт и логистика, инвестиции в недвижими имоти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във