Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ ЩЕ ОБСЪЖДАТ ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА НА МЕТРОН

Редовното общо събрание на акционерите на Метрон АД - София (6M1), насрочено за 7 май, ще гласува за промени в съвета на директорите на дружеството. Заедно с това ще се вземе решение и за освобождаване на членовете на управителния орган - Маркар Татеос Ширинян - изпълнителен директор, Весела Димитрова Георгиева и Константинос Георгиос Дупас, от отговорност за дейността им през 2008 година.
Акционерите ще обсъдят доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008 г. и анализа на регистрирания одитор за извършената проверка.
В дневния ред е и точката за избор на Одитен комитет в изпълнение на изискванията на чл.40е от Закона за независимия финансов одит.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 22 май на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на Метрон на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 21 април.
Предметът на дейност на Метрон е свързан с производство на кухненски мебели. Регистрираният капитал е в размер на 1 млн. лв., а най-голям акционер е Маркар Татеос Ширинян с дял от 98.99 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във