Банкеръ Daily

Новини

Акционерите ще обсъдят промени в мениджмънта на Имоти Директ

Редовното общо събрание на Имоти Директ АДСИЦ - София (JT8), насрочено за 21 юни, ще гласува предложените промени в съвета на директорите. Владимир Владимиров Гюлев - изпълнителен директор, ще бъде освободен от борда, а на негово място с мандат за пет години ще бъде избрана Тодорина Александрова Докторова. Председателят на съвета на директорите ще бъде упълномощен да подпише от името и за сметка на дружеството договор за възлагане на управлението на Имоти Директ с новия член на мениджмънта. Заедно с това ще се гласува всички членове на борда да бъдат освободени от отговорност за дейността им през миналата година.
През миналата година Владимир Гюлев и Даниела Ханджиева не са получавали възнаграждение за дейността си по управлението на фонда. Годишното възнаграждение на Йордан Чомпалов е в размер на 5 000 лева.
Акционерите ще обсъдят доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и анализа на регистрирания одитор за проверката на счетоводната документация. Нетната загуба за миналата година е възлиза на 1.087 млн. лева. Тя е резултат главно от направените разходи за лихви, както и на преките харчове за инвестиционни имоти и административни разходи. През 2010 г. дружеството е реализирало приходи от отдаване на имоти под наем, които са в размер на 10 хил. лева.
В дневния ред е и точката за избор на Одитен комитет на Имоти Директ. Проектът за решение предвижда освобождаване от Одитния комитет на Владимир Владимиров Гюлев, а на негово място с мандат до 31 декември 2015 г. да се избере Тодорина Александрова Докторова.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 6 юли на същото място и при същия дневен ред. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 7 юни. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 3 юни.
Общият брой на издадените от дружеството със специална инвестиционна цел акции е 2.1 милиона, а всяка една от тях дава право на един глас в общото събрание. БАКБ владее 68.30% от капитала, а чрез дъщерната си фирма Капитал Директ и останалите книжа.
Имоти Директ има лиценз за извършване на дейност от КФН от февруари 2010 г. и е специализирано в секюритизация на недвижими имоти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във