Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗИТ ЩЕ РЕШАВАТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПЕЧАЛБАТА

Съветът на директорите на Завод за изчислителна техника (ЗИТ) АД, София, свиква редовно общо събрание на акционерите на 23 ноември 2007 г., които трябва да приемат доклада за дейността и да одобрят годишния финансов отчет и баланс за 2006 година. Акционерите ще решават и как да разпределят печалбата на дружеството за миналата година. В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2006 година.
Справката в ДАКСИ показва, че оперативното управление в предприятието за производство на електронно-изчислителна техника се осъществява от Михаил Василев Чоролеев - изпълнителен директор, Неотикс, Ес Ви Ес и Вера Георгиева Апостолова.
Собствеността в компанията е разпределена между Интеко-ЗИТ АД, София, което държи 40% от капитала, Младост Р АД с дял от 22%, Финтекско АД и ИМТ ЕООД с по 6%, и група физически лица, които владеят 23 на сто от акциите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във