Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на ТК-Холд остават без дивидент за миналата година

Редовното общо събрание на ТК-Холд АД - София (T24), насрочено за 14 юни, ще разгледа доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и ще вземе решение за разпределяне на печалбата за 2010-а и неразпределената печалба от предходни години по предложение на акционерите. За миналата година холдингът намалява печалбата си след облагане с данъци до 339 хил. лева. За 2009 г. крайният финансов резултат е 439 хил. лева.
Приходите също намаляват спрямо предходната година с 19.4%, а разходите - със 17.72 на сто. Приходите на ТК-Холд за 2010 г. се формират основно от лихви по отпуснати кредити и дивиденти. По-конкретно от лихви по заеми приходите са за 715 хил.лв. (намаление спрямо предходната година - с 2.59%). Приходите от дивиденти намаляват от 444 хил. за 2009 г. до 280 хил. лв. за 2010-а (или намаление с 37%).
Трябва да се отбележи, че кризата продължава сериозно да се отразява върху дейността на отделни предприятия в групата, макар че от второто тримесечие на тази година се забелязва известно оживление в дейността на някои фирми от промишленоста.
В дневния ред е и точката за освобождаване на всички членове на съвета на директорите - Пламен Гочев Димитров - председател на борда, Юри Жак Аройо - изпълнителен директор и представляващ дружеството, и Иван Петров Ревалски, от отговорност за дейността им през изминалата година. Проект за решение предвижда членовете на съвета на директорите получават възнаграждение за дейността си в размер на три средни работни заплати за страната.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 28 юни на същото място и при същия дневен ред. Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 31 май. Сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, могат да се сключват до 27 май.
Бившият приватизационен фонд ТК-Холд е издал 4 269 692 акции с номинална стойност от по един лев и едно право на глас в общото събрание. Членовете на съвета на директорите не са извършвали сделки с акции на дружеството през 2010 година. Най-големите акционери са Бонора АД, София с дял от 5.99% от капитала на ТК-Холд АД, Норди АД, София с 9.48%, Ливест АД, София с 8.34%, Асет-П ООД, София с 10.36% и ЛГР АД, София с 5.46 на сто.
Дружеството е основано като Мениджърско-работнически приватизационен фонд Труд и Капитал АД. През март 1998 г. е преобразуван като холдинг в съответствие с §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за приватизационните фондове.
С решение на общото събрание на акционерите от 6 юни 2002 г. наименованието на дружеството е променено на ТК-Холд АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във