Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА СТРОЙИНВЕСТ ХОЛДИНГ ЩЕ ИЗБИРАТ НОВ НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Бившият приватизационен фонд Стройинвест холдинг АД - София свиква извънредно общо събрание на акционерите на 1 февруари 2008 г., стана ясно от съобщение на БФБ-София. Единствена точка в дневния ред е избор на Надзорен съвет на холдинга. Според проекта за решение, в него ще влязат досегашните членове Станой Милачков и Емил Хърсев, заедно с Любчо Алдимиров.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 15 февруари 2008 г., като поканата вече е публикувана в Държавен вестник. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в събранието, е 16 януари 2008 година.
В момента най-голям акционер в холдинговото дружество е Главболгарстрой АД с дял от 50.09% от капитала, а останалите акции са собственост на други физически и юридически лица.
Нетната неконсолидирана печалба на Стройинвест холдингАД към 30 септември 2007 г. е в размер на 11 хил. лв. при нулев финансов резултат за същия период на миналата година. Печалбата на дружеството е в резултат на оптимизирането на разходите за дейността, които за периода са 114 хил. лв. спрямо 139 хил. лв. година по-рано. Преобладаващ дял в тях заемат имат разходите за заплати и осигуровки - 70 хил. лв. и разходите за външни услуги - 32 хил. лева. Съвкупните приходи пък са 125 хил. лв. спрямо 139 хил. лв. за предходния отчетен период. Те са формирани основно от продажби на услуги и финансови приходи.
Групата притежава инвестиции на обща стойност 408 хил. лв. в асоциираните предприятия Тонзос Интерстрой АД, Казанлък (22.16%), Бор 1958 АД, Русе (30.58%) и Климатех АД, Димитровград (26%), както и в три други - Бъдеще Бутово АД (8%), Бял Бор АД, Брацигово (4%) и Черноморско злато АД, Поморие (0.24%).
Специфична особеност в инвестиционния портфейл на холдинга е преобладаването на акции от предприятия в строителството и свързани с него дейности, което само по себе си носи допълнителен риск, свързан с особеностите на строителството - значителна сезонна зависимост на строително-монтажните работи и сравнително дълъг срок на възвръщаемост на вложените средства. За да се намали този риск, в инвестиционния портфейл са включени акции на предприятия от дърводобивна и дървообработваща промишленост, винарска промишленост и машиностроителна промишленост. Тези отрасли са технологично и пазарно независими от строителството, а освен това не са свързани помежду си. От друга страна, поради придобиването им от мажоритарен собственик и отписването им от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор, голяма част от акциите на диверсифициращите дружества са ниско ликвидни и трансформирането им в парични средства е затруднено.

Facebook logo
Бъдете с нас и във