Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Стоманени профили - София остават без дивидент за миналата година

Стоманени профили АД - София (3JX) свиква редовно общо събрание на 20 юни, което ще обсъди предложението за увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции, става ясно от материалите по дневния ред. Процедурата ще се осъществи при спазване изискванията на ЗППЦК в размер, при условия и срокове, както и всички други необходими по закон формалности съгласно предложение на акционерите.
Акционерите ще обсъдят доклад за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2010 година. За миналата година предприятието отчита загуба в размер на 2.239 млн. лева. Възнаграждението на мениджърите е определено на две средни работни заплати при положителен финансов резултат за срок до следващото общо събрание. Пред вид това през 2010 г. те нямат начислявани и изплащани възнаграждения.
В дневния ред е и точката за гласуване за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Боян Иванов - изпълнителен член, Ангел Минков и Иван Йончев, от отговорност за дейността им през 2010 година. Заедно с това ще се разгледат и промени в мениджмънта на дружеството съгласно предложения на акционерите и ще се определят възнагражденията на членовете на борда, както и срока за който са дължими.
Взетите от общото събрание решения ще бъдат отразени в актуализирания устава на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 4 юли на същото място и при същия дневен ред. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 6 юни. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 2 юни.
Капиталът на Стоманени профили е в размер на 69 260 лева, разпределен в 69 260 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас. Той е разпределен между Балкантурист Елит АД, който има дял от 26%, Марни 2002 ЕООД с 50%, Турист тръст с 3% и други физически лица, които са собственици на 21% от книжата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във