Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА СОФСТРОЙ ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ АН КАПИТАЛА НА 3 МЛН. ЛВ.

Съветът на директорите на Софстрой АД, София, свиква редовно общо събрание на акционерите на 10 октомври 2007 г., което трябва да вземе решение за увеличение на капитала от 1 044 488 лв. на 3 044 488 лв. чрез издаване на нови 2 млн. акции с номинална и емисионна стойност 1 лв. всяка. Увеличението ще се извърши по реда на чл. 195 Търговския закон под условие, че новите акции се придобиват от определени от общото събрание лица. На основание чл. 194, ал. 4 във връзка с чл. 195 Търговския закон събранието ще приеме решение да отпадне правото за пропорционално записване на акции по чл. 194, ал. 1 Търговския закон.
Акционерите ще гласуват за промяна в системата на управление на дружеството от едностепенна на двустепенна и за избор на състав на надзорен съвет. Проекторешението предвижда освобождавате на членовете на съвета на директорите и избор надзорен съвет в състав: Янко Илиев Кръндаров, Васил Стефанов Адамов и Митко Харалампиев Берберов. Общото събрание ще решава за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2006 година.
В дневния ред е и точката за изменение и допълнение на устава, съгласно приетите от събранието решения.
Освен това ще се обсъди доклада за дейността, годишния финансов отчет и предложението на съвета на директорите печалбата за 2006 г. да остане като неразпределена печалба.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 25 октомври на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой акции.
Акционери в предприятието за производство на готови бетонови смеси са Столична община с дял от 25% и Софстрой Приват със 75 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във