Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Слънчев ден обсъждат начина за разпределение на печалбата от 2009 година

Туристическото дружество Слънчев ден АД - Варна (3JP) свиква общо събрание на акционерите си на 18 март, което ще обсъди отчет за дейността, годишния счетоводен отчет за 2009 г. и анализа на регистирания одитор за проверката на счетоводната документация. Ще се вземе и решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2009-а, който е нетна печалба в размер на 167 хил. лева, съгласно направеното предложение.
Общото събрание ще гласува за освобождаване от отговорност на всички членове на съвета на директорите - Цветомир Георгиев Гергов, Тодор Георгиев Гергов, Ташонка Атанасова Иванова и Съни Тур ЕООД, за дейността им през 2009 г. и ще определи възнаграждението им и на лицето, овластено да представлява дружеството. В дневния ред е и точката за обсъждане на предложените промени в броя и състава на борда на директорите.
Дружеството се представлява от Съни Тур ЕООД чрез представителя си Митко Димчев Атанасов).
Взетите решения ще бъдат вписани в актуализирания вариант на устава на дружеството.
Акционерите ще направят избор на Одитен комитет, като определят броя, състава, мандата и възнаграждението на контролния орган.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 4 април на същото място и при същия дневен ред. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 2 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във