Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА СЛЪНЧЕВ БРЯГ ИЗВЪРШИХА ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА

Извънредното общо събрание на акционерите на Слънчев бряг АД - к.к. Слънчев бряг е гласувало промени в органите на управление на дружеството. В резултат са освободени като членове на съвета на директорите Малина Георгиева Стратиева, Младен Иванов Мутафчийски, Галин Маринов Петров, Владимир Александров Рангелов и Йордан Стефанов Йорданов. За нови членове са избрани Ели Леон Анави, Кольо Велков Колев, Пламен Евгениев Александров, Малина Георгиева Стратиева и Младен Иванов Мутафчийски.
Акционерите са взели решение за продажба на инфраструктурата на к. к. Слънчев бряг, собственост на Слънчев бряг АД, а именно дълготрайни материални активи - инфраструктура, включващи - общокомплексно озеленяване в това число тротоари, улици и алеи, парково осветление, съоръженията, с които се осъществява пропускателен режим, водопроводи, като продажбата на това имущество следва да бъде продадено в неговата цялост чрез една или повече разпоредителни сделки между туристическото дружество и Община Несебър за цена не по-ниска от 38 056 140 лв. без ДДС. Към момента на подписване на договорите за продажба на активи, Община Несебър ще заплати сумата от 7 611 228 лв., която представлява дължимия данък добавена стойност, а сумата не по-малка от 38 056 140 лв. ще бъде платена на пет годишни равни вноски, начиная от годината, следваща годината на подписване на договорите. Събранието овластява съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството да предприемат всички необходими решения и да извършат всички необходими съответни правни и фактически действия, съгласно действащото законодателство, за извършване на продажбата на инфраструктурата, собственост на дружеството. Продажбата да се извърши след получаване на разрешение от Агенция за приватизация по чл. 28, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Събранието е взело решение за покриване на годишната загуба от финансовата 2006 г., в размер на 4 131 хил. лв., от неразпределената печалба от минали години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във