Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА СИМЕ ЕКО ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Симе еко АД, Варна, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите си на 28 ноември, стана ясно то поканата в Държавен вестник. То ще обсъди доклада за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет за 2007 г. и одиторския анализ на експерт-счетоводителя. Заедно с това ще се вземе решение и по начина за разпределение на печалбата от дейността на дружеството за миналата година.
В дневния ред е и точката за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите - Ева Тонева Икономова, Тони Георгиев Икономов, Калоян Тонев Икономов, за дейността им през 2007 година.
Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум събранието ще се проведе на 15 декември на същото място и при същия дневен ред.
Капиталът на предприятието за производство на машини със специално предназначение, който е в размер на 200 950 лв., е разпределен между Канотранс ЕООД - Варна с дял от 97.563% и група физически лица, които са собственици на 2.437% от акциите с право на глас.
Мажоритарният акционер в Симе еко се занимава с търговия на едро с парфюмерийни и козметични изделия, а Тони Георгиев Икономов държи 100% от капитала му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във