Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Север Холдинг ще обсъдят промени в органите на управление на дружеството

Извънредното общо събрание на акционерите на Север Холдинг АД - София (6S8), което ще се проведе на 15 ноември, ще обсъди предложените промени в органите на управление на дружеството. В момента справката в ДАКСИ показва, че компанията се управлява от съвет на директорите в състав: Румен Петров Митев, Румен Симеонов Симеонов и Стоян Савов Шопов - председател на борда.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 30 ноември на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 1 ноември. Сделки с акции на бившия приватизационен фонд на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, могат да се сключват до 28 ноември.
Най-големият акционер в дружеството е Петрургия АД с дял от 47.814% от общия капитал. Останалите книжа с право на глас се държат от други юридически лица (11.346%) и група физически лица, са собственици на 40.74 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във