Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИЯ ХОЛДИНГ ЩЕ СЕ СЪБЕРАТ ОТНОВО НА 6 ЮНИ

Поради липса на кворум свиканото от Развитие Индустрия Холдинг АД - София общо събрание на акционерите на 21 май 2008 г. не се е провело.
Съгласно публикуваната покана, то се пренасрочва за 6 юни на същото място и при същия дневен ред, а право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 23 май.
Последната дата за сключване на сделки с акции на Развитие Индустрия Холдинг АД на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 21 май.
Най-голям дял в капитала на бившия приватизационен фонд държи Корпорация Развитие - 25.28 на сто.
Нетната печалба на холдинговото дружество през 2007 г. е в размер на 618 хил. лв. при печалба от 623 хил. лв. за предходната година.
Развитие Индустрия Холдинг има дялово участие в 7 дъщерни дружества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във