Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМБИНАТ ОЧАКВАТ ДИВИДЕНТ

Полиграфически комбинат АД, София, свиква редовно общо събранние на акционерите на дружеството на 9 юни, става ясно от поканата в Държавен вестник. То ще обсъди доклад за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет за финансовата 2008 г., заверен от назначения експерт-счетоводител, както и въпроса за разпределение на реализираната печалба.
Акционерите ще гласуват и по предложението за освобождаване от отговорност на членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им през годината.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 23 юни на същото място при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите при изпълнителния директор на дружеството - София, ул. Илия Бешков №3, от деня на обнародване на поканата.
Регистрираният капитал е разпределен между група физически лица.
Дружеството притежава 78.11% от акциите с право на глас в Полиграфически комбинат Димитър Благоев ООД, чийто предмет на дейност е свързан с полиграфическа и издателска дейност, възпроизвеждане на записани носители, както и печатане на други издания и печатни продукти. Останалите дялове се държат от държавата чрез Министерството на икономиката и енергетиката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във