Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ПОЛЯНИЦА ОДОБРИХА ОТПИСВАНЕТО ОТ ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР

Акционерите на строителната фирма Поляница АД - Търговище (53R) са гласували за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества съгл. чл.119 ал.1 т.3 б от ЗППЦК.
Те са приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2007 г. и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка. Решено е да се покрие частично реализирана загуба за 2007 г. с неразпределена печалба от предходни периоди, остатъкът в размер на 105 хил. лв. се отнесе като непокрити загуби.
Одобрено е и предложението за освобождава от отговорност на членовете на съвета на директорите - Съби Стоянов Стоянов - изпълнителен директор, Райчо Танев Илиев и Николай Друмев Николов, за дейността им през 2007 година.
Мажоритарен акционер в компанията, специализирана в общо строителство на сгради и строителни съоръжения, е Радита ООД с дял от 90.70% от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във